Studeranderätt

Att leva som vi lär

Klart att vi försöker leva som vi lär och tar ordet folkbildning på allvar. Vi utgår ifrån grundtanken att du som läser hos oss ska kunna påverka dina studier och din arbetsmiljö. Du ska dessutom kunna lita på att vi respekterar dina rättigheter som studerande. 

Strukturen för studerandeinflytande skiljer sig mellan våra olika verksamheter och skolenheter, lite beroende av förutsättningarna på plats och längden av de olika kursverksamheterna. I början av varje läsår eller termin tar vi ta upp frågan om hur vi ska kunna trygga ditt inflytande som studerande i alla våra klasser. 

En trygg skola

Om du känner att du behöver prata med en utanförstående finns vår kurator som kan hjälpa dig. Eller så hör du av dig till rektorn. Rektorn är också den som du ska vända dig till om du är missnöjd med något beslut som påverkar dig och som har fattats av exempelvis en studierektor eller en lärare. Är du missnöjd med något som rektorn gör kan du vända dig till skolstyrelsens arbetsutskott.

Tanken är helt enkelt att du inte ska känna dig utlämnad till någon enstaka person eller beslutsfattare på skolan. Du ska lita på att alla på skolan behandlas lika och i enlighet med våra de regler som styr vår verksamhet.

Dina rättigheter

När du börjar läsa en närvaro- eller distanskurs på Kvarnby folkhögskola får du information om de regler och rättigheter som gäller för dina studier hos oss. Beslut som rör dina studier ska följa våra rutiner och ha kommunicerats tydligt med dig. Skulle du vara missnöjd över något ska du kunna vända dig till ansvariga skolledare. Beslut som fattas av kursansvariga ska kunna överklagas till rektor och till styrelsen. 

Viktigt för oss är också folkhögskolornas gemensamma studeranderättsliga standard. Du kan läsa mer om detta och i mån av behov kontakta Folkhögskolornas studeranderättsliga råd om du tycker att skolan har behandlat dig orättvist. Mer information om dina rättigheter som folkhögskolestuderande hittar du här.