Måldokument

Måldokument för Kvarnby Folkhögskola 2018 – 2022
Reviderades senast av styrelsen den 4 november 2019

Kvarnbys perspektiv på omvärlden

Mitt under ökande klasskillnader, rasistiska och reaktionära rörelser på frammarsch och en allt mer kännbar klimatkris söker den breda vänstern efter svar som kan utmana högern och kapitalet. Kvarnby Folkhögskola har därmed en viktig roll att fylla men står också inför svåra problem och utmaningar.

Vårt budskap är att världen går att förändra och att de som deltar i skolans verksamhet ska kunna få bättre förutsättningar att agera aktivt i ett demokratiskt samhälle. Men i en tid av hög arbetslöshet och en arbetsmarknad med högra krav på utbildning krävs också att folkbildningen ger möjligheter för människor att tillgodose sig formella behörigheter och vägar till utbildning oavsett livssituation.

Kvarnby Folkhögskola verkar i Malmö med omnejd, en stad med tydliga klasskillnader men också med en tradition av organisering och engagemang, Kvarnby Folkhögskola ska därför vara en ovanlig skola för vanliga människor som stärker människor både som individer och som kollektiv.

Kvarnby och folkbildningen idag

I tider när folkrörelsetraditionen i regeringsdeklarationer byts ut mot begrepp som civilsamhälle förändras förväntningarna och tankarna om folkbildningen från samhällets sida. De ideologiska rörelsefolkhögskolorna har en stor roll i att axla och utmana denna utveckling. Utmaningen ligger i att ha en verksamhet som bär sig ekonomiskt utan att tumma på ideologiska utgångspunkter. Folkhögskolorna får aldrig bli renodlade buffertverksamheter för arbetsmarknadspolitiken.

De politiska, praktiska och ekonomiska utmaningar som Kvarnby Folkhögskola ställs inför ska alltid hanteras med våra kärnverksamheters utveckling och fortlevnad i fokus. Våra kärnverksamheter är den Allmänna linjen, Vänsterns akademi, våra estetiska kurser och språkverksamheten.

Kvarnby Folkhögskolas värdegrund vilar på insikten om att det är nödvändigt att kämpa för ett jämställt och jämlikt samhälle. Denna kamp bedriver vi i bred samverkan med de rörelser som vi solidariserar oss med.

Vi strävar efter att vara en aktiv del av Malmös politiska och folkbildande liv och vara en känd punkt bland progressiva rörelser och människor.

Vi tillhör och solidariserar oss med den breda arbetarrörelsen, den feministiska rörelsen, miljörörelsen och den antirasistiska rörelsen. Kvarnby Folkhögskola ska kunna fungera som ett stöd i våra huvudmäns studiearbete.

Skolans utmaningar

Kvarnby Folkhögskolas utmaningar handlar om att utifrån snäva ekonomiska villkor utveckla en verksamhet som gagnar våra huvudmän, utvecklar kritiska och aktiva kursdeltagare och som driver bildning som är till gagn för den breda arbetarrörelsens utveckling.

Kvarnby Folkhögskola vill nå och organisera människor som kommer från arbetarklassen och studieovana hem. Vår folkhögskola är också till för att i samarbete med våra huvudmän organisera och erbjuda folkbildning till aktivisterna i dessa organisationer. Att erbjuda undervisning i svenska för invandrare är viktigt för en skola som vill nå hela arbetarklassen. Den språkverksamhet som Kvarnby bedriver grundar sig i insikten om att alla människor har rätt till alla sina språk och att språket är en viktig beståndsdel i att kunna förstå sin omvärld och organisera sig.

I en allt mer kommersialiserad värld är kulturens självklara plats, som redskap för ifrågasättande av samtiden hotad. Vår utmaning är att tillhandahålla kreativt skapande miljöer, fria från företagsintressen, som värnar kulturens egenvärde.

Kvarnby Folkhögskolas verksamhet

Skolan skall genom studier och allmän verksamhet bedriva folkbildning och vuxenutbildning utifrån ett marxistiskt, feministiskt och antirasistiskt perspektiv. Skolans verksamhet bygger på fyra kärnverksamheter. Det är den allmänna linjen, språkverksamheten, Vänsterns Akademi och våra estetiska kurser. Vi arbetar aktivt med att förmedla insikten om att organiserat förändringsarbete ger resultat. Målet är att kursdeltagarna ska vilja engagera sig och använda sina demokratiska rättigheter för att påverka samhället. Skolan har ett ekologiskt och klimatvänligt perspektiv både i undervisning och övrig verksamhet med syfte att bidra till en miljömässigt hållbar värld.

 

Allmän linje – Bildning för framtiden

Skolans kurser vänder sig i första hand till människor i behov av grundläggande utbildning och som behöver komplettera sina baskunskaper i en studiemiljö som präglas av jämlikhet, jämställdhet, solidaritet och ömsesidig respekt. Gymnasiebehörigheten är således den allmänna linjens mål. I de allmänna linjerna har skolan ett särskilt ansvar att möjliggöra skolgång för människor med någon form av funktionsvariation.

Den allmänna linjen vill öka de studerandes medvetenhet om sina egna och omvärldens villkor och om skillnader i villkor och möjligheter t.ex. mellan olika samhällsklasser, mellan kvinnor och män och mellan olika världsdelar och kulturer. Målet med utbildningen är att kursdeltagarna i gemenskap ska utveckla kritiskt omdöme, självständighet, samarbetsförmåga och förmåga att lösa konflikter i vardagen.

Den allmänna linjens innehåll bygger på att analysera, strukturera och förstå historien och samtiden. All undervisning på den allmänna linjen har en strävan efter att väcka engagemang, påverka värderingar och skapa viljan till att delta i samhällsutvecklingen.

Rätt till sina språk – rätt att ta plats

Malmö är en stad där över 170 språk talas och en stad dit många flyktingar anländer. Att Kvarnby Folkhögskola ska erbjuda folkbildning där rätten till språk står i centrum är därför självklart. Att få tillgång till ytterligare ett språk, svenska, är en nyckel för att på bästa sätt kunna förstå och vara aktiv i samhället och för att kunna nyttja sina demokratiska rättigheter.

Ett av målen för skolan är att tillhandahålla en kompetens bland personalen som tillgodoser kursdeltagarnas behov av stöd i språk, specialpedagogik, arbetsformer och tekniska hjälpmedel. Folkbildningens roll är att möjliggöra livslångt lärande och i en interkulturell stad som Malmö är våra arbetsformer och våra pedagogiska resurser centrala för att möta kursdeltagarnas behov.

Vänsterns akademi – ett verktyg i kampen

Vänsterns akademi är den ram där Kvarnby Folkhögskola utvecklar utbildningsinsatser för att möta, utmana och tillgodose våra huvudmäns behov av bildning. Kortkursverksamhet, distansutbildningar och helårsutbildningar är former för utbildningar; innehållet utvecklar skolans studieorganisatörer och personal i aktiv dialog med våra huvudmän. Vänsterns akademi är en av fyra kärnverksamheter för vår skola. Rätten att utvecklas själv och i sin organisation är grundläggande för att kunna påverka och förändra i ett demokratiskt land. All verksamhet på Kvarnby ska präglas av skolans värderingar, men det är inom ramen för Vänsterns akademi som vi kan bidra till att stärka den breda vänstern och dess ideologiska debatt och idéutveckling.

Kultur som förändrar och ifrågasätter

För Kvarnby Folkhögskola är rätten till kultur viktig. Kulturen har ett stort värde i sig själv. På grundval av Kvarnby Folkhögskolas grundläggande värderingar vill vi skapa fria och kvalificerade estetiska utbildningar som ger våra deltagare stora möjligheter att etablera sig som skapande kulturarbetare.

Tvillingsverksamheterna Serieskolan och Skrivarskolan ska ge kursdeltagare möjligheter att utveckla sitt eget skapande och att ägna sig åt kulturproduktion som ska spridas till fler människor i Malmö. Vi vill särskilt bidra till att sprida serier som en erkänd konstform.

Kvarnby Folkhögskolas arbetssätt

Folkbildningstankens demokratiska och progressiva idé och arbetarrörelsens värdegrund präglar Kvarnby Folkhögskolas arbetssätt. Skolan arbetar för att i alla delar erbjuda och arbeta med målet om jämställdhet. Jämställdhetsperspektivet präglar både skolans undervisning och innehåll. Kursdeltagare ska kunna förvänta sig en utbildning fri från diskriminering när man deltar och väljer att söka sig till vår skola. Vårt arbetssätt är inkluderande.

Våra styrdokument

Vårt måldokument är det dokument som skolans andra handlingsplaner, verksamhetsplaner och policys utgår ifrån och bygger på. Måldokumentet sammanfattar och konkretiserar de värderingar och den inriktning som skolans hela verksamhet arbetar från.

Måldokumentet ska revideras minst vart femte år utifrån omvärldspolitiska och folkbildningsmässiga grunder.