Likabehandlingsplan 2023

Antagen av styrelsen för Kvarnby folkhögskolas ekonomiska förening

 

Syfte och vision

Syftet med denna likabehandlingsplan är att främja de studerandes lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Skolan ska genomsyras av respekt för människors olikheter. Visionen är att skolan ska vara fri från diskriminering och annan kränkande behandling. Skolan ska vara trygg för samtliga studerande samt all personal.